Advies

Verstappen Engineering B.V. is als adviseur breed inzetbaar. Denk aan:

 • Integraal advies vastgoed conform RVB-BOEI
 • Meerjarenonderhoudsplan / -begroting (MJOP / MJOB)
 • Technische due diligence (TDD)
 • Energielabel utiliteit EP-U/W (energieprestatieadvies Utiliteit en Woningbouw)
 • BENG berekeningen
 • Programma van eisen (PvE) aanbesteding
 • Energiebesparingsadvies
 • Legionellabeheer

Hieronder vindt u een korte uitleg bij enkele van onze adviesdiensten. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Integraal advies vastgoed conform RVB-BOEI

Brand, onderhoud, energie en inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. In de RVB-BOEI komen deze vier punten bij elkaar in een integrale inspectie. Op basis van de inspectie kunnen wij u adviseren over te nemen stappen ter verbetering of onderhoud. Deze methodiek is ontstaan vanuit het Rijksvastgoedbedrijf.

Meerjarenonderhoudsplan / -begroting (MJOP / MJOB)

Verantwoord exploitatiemanagement vraagt om een multidisciplinair meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) en een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Wij adviseren om dit altijd te combineren met een conditiemeting conform NEN 2767. Op basis van de vastgestelde huidige situatie en de beoogde gewenste situatie op de lange termijn, worden de onderhoudsplannen opgesteld. Duurzaamheid is hierin voor vastgoedeigenaars en -beheerders een steeds belangrijker onderwerp. Indien gewenst brengen wij een advies uit voor verduurzamingsmogelijkheden voor uw vastgoed. Daarbij streven wij naar de balans tussen het beheersen van risico’s, onderhoudskosten en prestatie.

Technische due diligence (TDD)

Een due diligence van woningen, kantoren, winkels, logistiek en hotels is een onderzoek naar de staat van een vastgoedobject. Er zijn meerdere doelen mogelijk voor de uitvoering van een due diligence, zoals een vastgoedtransactie, kredietverstrekking of een herontwikkelingstraject. Met behulp van een interview met de beheerder en een visuele inspectie van de bouwdelen wordt een rapport opgesteld waarin technische, milieukundige, commerciële en juridische zaken aan bod komen:

 • de fysieke staat waarin een gebouw verkeert (bouwkundig, constructief en installatietechnisch), inclusief hoe het gebouw is onderhouden en wat de te verwachten onderhoudskosten zijn;
 • de prestaties van de technische installaties;
 • de functionaliteit, indeelbaarheid en flexibiliteit;
 • de mate waarin een gebouw voldoet aan de wettelijke eisen zoals (brand)veiligheid.

Hieronder vindt u – ter informatie – een uitgebreid overzicht van de onderdelen van een due diligence:

 • dossieronderzoek wet- en regelgeving;
 • technische keuring van het object conform NEN 2767, bouwkundig en installatietechnisch;
 • overzicht onderhoudskosten op korte termijn (1 jaar);
 • overzicht onderhoudskosten op middellange termijn (tot 5 jaar);
 • overzicht onderhoudskosten op lange termijn (tot 10 jaar);
 • asbest risico-inventarisatie type 0 conform de SC-540 (gebouwen tot 1994);
 • historisch bodemonderzoek conform NEN 5725;
 • verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740, inclusief historisch bodemonderzoek;
 • energielabel conform ISSO Publicatie 75.1;
 • oppervlaktemeting conform NEN 2580: opstellen van BVO/VVO m² certificaten;
 • risico-inventarisatie brandveiligheid;
 • NEN 3140 keuring;
 • milieukundig (environmental) due diligence;
 • bestemmingsplanonderzoek;
 • bouwvergunningonderzoek;
 • juridisch onderzoek;
 • commercieel onderzoek;
 • opstellen van energielabels;
 • asbestonderzoek;
 • funderingsonderzoek.
Quickscan en red flag

Een quickscan is een due diligence onderzoek op de hoofdzaken. In een overzicht ziet u welke knelpunten er zijn en of er achterstallig onderhoud is. In een red flag rapport geven we weer welke onderhoudszaken direct in het eerste jaar aandacht nodig hebben.